رنگ به طور ناخوداگاه جنبه های مختلفی از زندگی روزمره مان را شکل می دهد، بر نگرش افراد و محیط پیرامون تاثیر می گذارد، همچنین در موقعیت های خاص، تاثیر عمیقی بر میزان آرامش افراد می گذارد. رنگ، نگرش مثبت را در ما تقویت کرده و محیط پیرامون مان را دیدنی می کند.

وقتی در مورد پالت رنگی رستوران تصمیم می گیرید، احساسی که می خواهید افراد در آن رستوران پیدا کنند را در نظر آورید. همچنین نوع غذایی که قرار است در آن رستوران سرو شود، و نوع مشتریان احتمالی که به آنجا می آیند را نیز در نظر بگیرید.

رنگ های مختلف، حالات و احساسات متفاوتی را به ما القا می کند. برای مثال رنگ های گرم مثل زرد، قرمز و نارنجی رنگهایی بسیار مهیج است و اشتها را نیز افزایش می دهد.

تصاویر زیر، تعدادی از بهترین طراحی های رستوران (بر اساس رنگ) را نشان می دهد. به چارت و ترکیبات رنگی هر یک از این تصاویر توجه کنید. این نمونه تصاویر می تواند در انتخاب ترکیب رنگ و طراحی رستوران به شما کمک کند.