نه فقط پاییز که هر چیزی در این جهان زیباست؛ کافی است که ما به چشم زیبابین مسلح باشیم. آری مسلح!....یکی می تواند مثل بنیادگرایان به تیر و شمشیر مسلح باشد و از این طریق بخواهد دنیا را فتح کند؛ و یکی هم می تواند با اتکا به تجربه بشری به سلاح دانش و شفقت مسلح باشد و این گونه در پی فتح جهان باشد....اختلاف این گروه در ذهنشان است. یکی خود را زیبا می بیند و مرکز حقیقت می داند و دیگران را زشت و بی بهره از آن؛ اما دیگری خود را انسانی می داند مثل بقیه که دارد پی آواز حقیقت می دود. اولی از دیدن زیبایی های عالم محروم است و کار خودش هم آفریدن زشتی و دامن زدن به خشونت است؛ ...اما سلاح دومی شادی و زیبایی است!

در هر صورت و بدون نیاز به متن بالا می توانید زیبایی پاییز در مناطق مختلف دنیا را ببینید تا برای تماشای زیبایی پاییز در شهر و کشور خود آماده شوید: