وزیر بهداشت هدفگیری در اصلاحات حوزه سلامت را درست، مردم را از اجرای طرح تحول سلامت راضی و مجموعه وزارت بهداشت را برای خدمات‌رسانی به مردم با انگیزه توصیف کرد.
دكتر هاشمي با اشاره به رضايت مردم از نحوه اجراي طرح تحول سلامت در بيمارستان‌هاي دولتي اعلام كرد: رضايت مردم در استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه هدفگيري ما در راستاي اصلاحات حوزه سلامت درست است. اگرچه كارهاي زيادي هنوز بر زمين مانده، در يك سال گذشته مسير را به درستي رفتيم و بايد از زمان محدودي كه تا پايان دوره خدمت در دولت داريم، براي ارائه خدمت هر چه بهتر به مردم استفاده كنيم.
هاشمي حضور تيم‌هاي نظارت را بر نحوه اجراي طرح تحول سلامت در استان‌ها بسيار مؤثر دانست و گفت: در اين زمينه لازم است دبيرخانه‌هايي براي سفرهاي استاني شكل گيرد تا كم و كاستي‌هاي طرح به خوبي بررسي و پايش شده و اصلاحات لازم در اين زمينه انجام شود.
تقويت اورژانس از ديگر مواردي بود كه وزير بهداشت ضمن تأكيد بر اهميت آن، افزود: بسته خدمات اورژانس هوايي نبايد جنبه نمايشي داشته باشد و نحوه عملكرد آن نيز بايد تحت كنترل قرار گيرد. ضروري است براي ايجاد ناوگان ويژه اورژانس، مشوق‌هايي را براي بخش خصوصي تعريف كنيم. از سوي ديگر، خدمات اورژانس زميني نيز بايد سرعت بيشتري پيدا كند؛ چرا كه عملكرد اورژانس بيمارستاني، تابلوي وزارت بهداشت است، بنابراين، اصلاحات اين بخش هم بايد جزو اولويت‌هاي تمام بيمارستان‌ها‌باشد.