طبیعت زیبای روستای شاه کوه واقع در ارتفاعات استان گلستان.