شاید ایده اشتباهی باشد که بشر را چیره بر طبیعت بدانیم. بله، ما دنیا را برای رفاه و آسایش خود تغییر داده ایم، اما طبیعت پیش از ما وجود داشته و پس از ما به زندگی خود ادامه می دهد. به این 25 گیاه توجه کنید که به طور غریزی و یا با پرورش ما انسان ها، با وجود تمام سختی های پیش رو، چه زیبا به راه خود ادامه داده اند.


ما تنها موجوداتی نیستیم که محال را ممکن می سازیم. علف و گیاهان خودرو (مانند برخی از تصاویر زیر) با وجود آنکه بسیار ضعیف به نظر می رسند می توانند زمینِ سخت و سیمان را شکافته تا راه خود را ادامه دهند و نور خورشید را بار دیگر ببینند، و ما اگر قدرت واقعی شان را در یابیم می توانیم حتی در بیابان ها، و در نامساعدترین آب و هوا، گیاهان تسلیم ناپذیری را پرورش دهیم. بله، زندگی راه خود را می یابد!