ورزش زورخانه‌ای یا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آنهاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، آیینهای پهلوانی و زورخانه‌ای در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت جهانی رسید.

در تقویم ایران روز 23 مرداد هر سال به نام روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامیده شده است.