به تازگی در فرودگاه مونیخ مردم شاهد نواختن یک پیانیست، سوار بر فرش پرنده بودند. پیانیست Stefan Aaron در یک ابتکار خلاقانه، کنسرتی زیبا بر روی این فرش پرنده در فرودگاه مونیخ برای مسافران اجرا کرد.