مطالعات پزشکی نشان می دهد مسکن ها باعث احساساتی شدن مردان شده و در زنان نتیجه عکس دارد.
این تحقیق می پردازد مصرف مسکن ها من جمله ایبوبروفن باعث تندتر شدن حس عدم پذیرش در مردان می گردد در صورتی که در زنان نتیجه معکوس دارد و حس خوبی به انها می دهد.محققان می افزایند این کشف می تواند نشان دهد مردان و زنان چگونه با مشکلات احساسی خود کنار می ایند و بهترین راه درمان انها چیست.تحقیقات اخیر نشان می دهد مسکن ها قسمتهای مشابهی را در ذهن مردان و زنان فعال می نماید.

پروفسور انیتا ونگلیستی استاد علوم رفتاری می گوید زنانی که ایبوبروفن مصرف می نمایند هنگامی که در یک بازی محروم می شوند بر عکس مردان کمتر احساسات روحی به انها ضربه می زند.وی می افزاید اینکه درد اجتماعی فردی را بفهمیم و در صدد معالجه ان براییم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.