همه ما از کودکی کنجکاو بودیم که داخل وسایل اسباب بازیمان چه خبر است. شاید همین حس کنجکاوی باعث خرابی بیشتر وسایلمان شده باشد. عکاس استرالیایی برندان فیتزپاتریک در آخرین پروژه خود به نام « اشعه X از اسباببازی» تصمیم گرفته تا داخل اسباب بازی های پلاستیکی را با استفاده از این امواج نامرئی به نمایش بگذارد.