گسترش شهرها، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و ریخته شدن پسماندهای کارخانجات به رودخانه ها و دریاچه ها موجب شده است که نیمی از منابع آبهای سطحی کشور چین دچار آلودگی شوند. چین قصد دارد در طی یک دهه آینده مبلغ 850 میلیارد دلار برای پاکسازی منابع آبهای سطحی خود هزینه کند.