اگر بخواهیم مسأله را از چشم پرندگان ببینیم، همه چیز عوض می شود. آنان دنبال جایی هستند که برای ساخت لانه مناسب باشد و چه جایی از یک چراغ راهنما یا تیر برق مناسب تر؟.... بنا بر این،....


اگر بخواهیم کار پرندگان در ساخت لانه و خانه را به زبان آدمیزاد روایت کنیم، باید بگوییم که تصاویر این خبر از کارهایی عجیب حکایت دارد؛ زیرا پرندگان در جاهایی لانه بر افراشته اند که برای انسان ها آشنا نیست: در چراغ قرمز، روی لاستیک ماشین، و....

اما اگر بخواهیم مسأله را از چشم پرندگان ببینیم، همه چیز عوض می شود. آنان دنبال جایی هستند که برای ساخت لانه مناسب باشد و چه جایی از یک چراغ راهنما یا تیر برق مناسب تر؟.... بنا بر این، تیتر این خبر از نگاه یک انسان انتخاب شده است. اما اگر بخواهیم آن را زبان خود پرندگان بنویسیم، می شود: «لانه سازی در جای مناسب».

انتخاب با شماست؛ هم می توانید از چشم انسان ها به این تصاویر نگاه کنید و هم از چشم خود پرندگان: