لطفا فایل های فلش اندروید چینی مجزا قاردهید متشکرم