برای جلوگیری از ورود مورچه‌ها به داخل ظرف عسل، زمانی که در ظرف به منظور آشپزی یا هنگامی که آن را روی میز غذا قرار می‌دهید، باز است. دستورالعمل زیر را دنبال کنید: یک ظرف را تا لبه با آب پر کنید. مورچه‌ها از آب رد نخواهند شد. ظرف عسل را به آرامی طوری که آب داخل بشقاب به بیرون نریزد در آن قرار دهید. می‌توانید در این مرحله کار را تمام کنید یا برای محافظت بیشتر مرحله بعد را دنبال کنید.