کنفرانس خبری تیم ملی ایران پیش از دیدار با نیجریه
ورزش11: