عکاس خلاق لندنی الکساندر جیمز تصاویری زیبا را از مجموعه ی عکس هایش با عنوان ” شیشه ” منتشر کرده است، در این مجموعه عکس های جالبی دیده می شود که در آن ها عکاس همه ی رنگدانه های گلبرگ های گل های رز را حذف کرده است. در این فرآیند جیمز به جای رنگدانه آب خالص را به درون گیاه وارد کرده است تا ساختار گیاهی قابل مشاهده شود. توجه داشته باشید که این گل ها هنوز زنده بوده و قادر به رشد می باشند.
در این عکس ها چنین به نظر می رسد که با استفاده از پارچه ای نازک مانند حریر گل های رز ساخته شده باشند.
جیمز در این باره می گوید:
” من گل ها را در یک مخزن حاوی آب که به رنگ سیاه بود غوطه ور کردم. استفاده از رنگ سیاه برای این بود که اجزاری تشکی دهنده ی گل ها شفاف تر دیده شوند. این عکس ها به روش معمول و با دوربین معمولی گرفته شده اند من برای این کار از هیچ دوربین دیجیتالی استفاده نکردم. من می خواهم از مرز هنرهای مجسمه سازی، نقاشی و عکاسی فراتر روم و چیزهایی که برایم مبهم و نامفهوم هستند را کشف کنم. ”