احمدرضا عابدزاده عصر دیروز به همراه چند پیشكسوت فوتبال به دیدار كودكان سرطانی رفتند و یک جام جهانی كوچک و نمادین برگزار كردند تا خنده را به آنها و خانواده هایشان بازگردانند.