استفاده از ماهواره برای تور کردن زباله فضایی
نوعی ماموریت جدید اروپایی به دنبال ملاقات یک ماهواره با پسماندهای فضایی خطرناک است تا آنها را مانند ماهی به تور بیاندازد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آژانس فضایی اروپا ماموریتی به نام e.DeOrbit را تدارک دیده که از یک ماهواره برای تورکردن زبالههای فضایی و برداشتن آنها از مدار پایین زمین استفاده میکند. ابتکار «فضای پاک» این آژانس در حال مطالعه ماموریت مزبور برای برداشتن پسماندها با هدف کاهش تاثیر محیطی صنعت فضایی روی زمین و فضاست.

دههها پرتاب موجب احاطهشدن زمین با هالهای از زباله فضایی شده و بیش از 17 هزار جسم قابلرهگیری را که بزرگتر از فنجان قهوه گزارش شدهاند، بر جای گذاشته است. این امر ماموریتهای کنونی را با خطر برخورد فاجعهآمیز تهدید میکند و در این بین، حتی یک مهره یک سانتیمتری میتواند قدرت یک نارنجک دستی را داشته باشد.

تنها راه کنترل پسماندهای فضایی در تمامی مدار پایین برداشتن اقلام بزرگ مانند ماهوارههای متروکه و مراحل فوقانی پرتابگرهاست. چنین اقلام چندتنی کنترلنشدهای نه تنها دارای خطرات برخورد هستند بلکه گاهی خطر بمب را دارند زیرا سوخت به جامانده یا باتریهای شارژشدهشان توسط نور خورشید در مدار حرارت میبینند و خطر انفجار را به دنبال دارند.

ابر زبالهای حاصل این مدارهای حیاتی را خطرناکتر و استفاده از آنها را هزینهبرتر میکند.

ماموریت جدید برای هدفگیری اقلام پسماند در مدارهای قطبی بین عرض جغرافیایی 800 تا 1000 کیلومتر طراحی شده و نخستین چالش تکنیکی آن گیراندازی یک شیء بزرگ در موقعیتی نامطمئن است که میتواند به سرعت سقوط کند. حسگرهای تصویربرداری و کنترل خودکار پیشرفته برای ارزیابی شرایط و برخورد با آن حیاتی است.

چندین سازوکار گیراندازی برای به حداقلرساندن خطر این ماموریت در حال مطالعه هستند. در این میان، انداختن تورها دارای مزایایی هستند زیرا یک تور به اندازه کافی بزرگ میتواند صرف نظر از ارتفاع و اندازه اشیا، آنها را گیر بیاندازد.