یکی از شگفت انگیز ترین پدیده های طبیعی تخم گذازی لاکپشت ها در ساحل است ، عکاس فرانسوی Olivier Blaise از این پدیده زیبا عکاسی کرده است. او از لاک پشت ریدلی که گونه ای از لاک پشت های آب های گرمسیری هستند عکس های زیبایی خلق کرده است.