دکتر کریستوفر مورایˈ، رییس انستیتو بررسی سلامت دانشگان واشنگتن در بررسی های بر روی 188 کشور انجام داده است معتقد است که مشکل چاقی و اضافی وزن در همه کشورها وجود دارد.

بر اساس بررسی های انجام شده 2 میلیارد و یکصد میلیون نفر از مردم جهان که برابر با 30 درصد کل ساکنان کره خاکی است، با مشکل چاقی و یا اضافه وزن مواجه هستند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری شبکه تلویزیونی ˈ ار . ت . ال ˈ، چاقی مشکلی است که در سراسر جهان گریبانگیر مردم است و تفاوتی نمی کند که فرد در چه سنی، در کدام کشور و با چه درآمدی باشد.

دکتر کریستوفر مورایˈ، رییس انستیتو بررسی سلامت دانشگان واشنگتن در بررسی های بر روی 188 کشور انجام داده است معتقد است که مشکل چاقی و اضافی وزن در همه کشورها وجود دارد.

در همین حال مجله بهداشتی ˈ لانستˈ چاپ لندن نیز گزارش داد که در بررسی مشکل چاقی در جهان بین سال های 1980 تا 2013 میلادی، چاقی و اضافه وزن در میان مردان طی این فاصله زمانی از 8/28 درصد به 9/36 درصد و در میان زنان از 8/29 درصد به 38 درصد افزایش داشته است.