یک پدر مهربان چینی هر روز 18 مایل کودک معلول خود را تا مدرسه بر پشت خود می نشاند و حمل می کند. چه زیباست محبت و عشق پدر به فرزند…پاها و دست های این پسر 12 ساله تاب خورده و قادر به راه رفتن نیست. این پدر فداکار هر روز 5 صبح بیدار می شود و پس از صبحانه دادن به فرزندش او را تا مدرسه می برد و بعد به سر کار خود می رود و در پایان مدرسه دوباره فرزندش را تا خانه به دوش می کشد. این پدر می گوید ” درست است پسرم معلول است اما از نظر هنی بسیار باهوش است و جزء شاگردان ممتاز کلاس است. آرزوی من رفتن او به دانشگاه است.”