"طوطی دریایی" مربوط به سه گونه کوچک از تیره ماهی‌گیرک است. این پرندگان دریایی در سواحل زندگی کرده که غذا را در درجه اول با شیرجه زدن درون آب بدست می‌آورند اما این بار، خود شکار شاهین شده است.