عکس های جالب و دیدنی از دانشگاه تایلند که درختان زیبا و محیط فوق العاده جالبی دارد و حسابی در جهان شهره شده است

دانشگاه گفتمان تایلند یک موسسه خصوصی آموزش عالی است که به خاطر درختان و بوتههای رنگ آمیزی شدهاش در سراسر جهان مشهور است. اگر چه این گیاهان طی سالها و به خاطر جاری شدن سیل در تایلند آسیبهای فراوانی دیدهاند اما همچنان حیات بخش محیط دانشگاه هستند.