سپیده خداوردی در کنار همسر و پدرشسپیده خداوردی
و مادرش