قسمتى از خاطرات اسداللّه علم وزیر در بار شاه

سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 1350 شرفیابى شاه از من به خاطر سخنرانى دیروزم در دانشگاه پهلوى شیراز تمجید کرد، به او گفتم که چه استقبال گرمى از من به عمل آمده بود 300 دانشجو در استادیوم ورزشى (دانشگاه ) اجتماع کرده بودند، البته از دیدن این همه دختر با چادر وحشت کردم .

در زمان خودم در مقام ریاست دانشگاه چادر کم و بیش منسوخ شده بود.
هر دخترى که مى خواست آن را بر سر کند تحقیر مى شد. لیکن در کنفرانس دیروز سى نفرشان بودند، مناسب ندیدم که در آن لحظه اظهار نظرى بکنم .

ضمنا به من اطلاع داده شد که بعضى از این دختران از دست دادن با فرهنگ مهر، رئیس جدید دانشگاه خوددارى کرده اند، و مدّعى بودند که اسلام هر نوع تماس جسمانى را با جنس مخالف خارج از چارچوب ازدواج ممنوع کرده است . شاه خیلى اوقاتش تلخ شد.
(1)


پی نوشت:
1- پاسداران حجاب، ص 36