این فستیوال تاکنون صدها قربانی گرفته است.
به گزارش تکناز فستیوال سالانه بسیار خطرناکی در ایالت تامیل نادو وجود دارد که گوشه ای از آن را مشاهده می کنید.
جوانان برای اثبات اینکه محکم شده و به اصطلاح مرد شده اند باید دستان خود را به شاخ گاو های وحشی بزنند.
هر جوانی که بتواند دستهای خود را به شاخ گاو بزند، مرد می شود.
مرد شدن هندی ها دست زدن به شاخ گاو وحشی