جلسه کميته انضباطي فدراسيون واليبال امروز با حضور اعضا به منظور رسيدگي به مسائل به وجود آمده در مسابقه بازرگاني جواهري گنبد و آلومينيوم المهدي بندر عباس برگزار شد.


در اين جلسه پس از قرائت گزارش ناظر مسابقه، ناصر شهنازي به دفاع از خود مطالبي را بيان کرد و سپس خليل يگانه‌مجد ناظر، مسعود يزدان‌پناه داور و محمدرضا جواهري مديرعامل جواهري گنبد در خصوص اين مسابقه نکاتي را مطرح کردند.

به گزارش فارس، در آخر کميته انضباطي شامل رئيس و دبير اين کميته، دبير فدراسيون، رئيس سازمان ليگ، رئيس کميته داوران و نمايندگان وزارت ورزش پس از مشورت راي خود را صادر کرد که به شرح زير است:

نظربه تخلف تيم بندرعباس در ترک ميدان مسابقه نتيجه مسابقه باخت فني 3 بر صفر به نفع تيم جواهري گنبد اعلام شد. به علت رفتار توهين‌آميز تماشاگران تيم جواهري گنبد اين تيم به برگزاري يک مسابقه خانگي بدون تماشاگر محکوم شد. ناصر شهنازي به لحاظ برخورد خارج از انتظار به يک جلسه محروميت تعليقي تا پايان مسابقات ليگ محکوم شد.

در ديدار کاله مازندران و باريج اسانس کاشان مسائلي به وجود آمد که منجر به ضبط کارت شرکت در ليگ برتر حمزه زريني (کاله) و فرهاد قائمي (باريج اسانس) شد که کميته انضباطي در جلسه امروز خود به آن رسيدگي و پس از ارائه گزارش و توضيحات ناظر مسابقه و بازيکنان راي زير را صادر کرد:

در مورد حمزه زريني پس از تشکيل جلسه و بررسي موضوع و گزارش ناظر عمل ايشان در حدي نبود که منجر به صدور حکم شود ولي در خصوص فرهاد قائمي، تذکر شفاهي به ايشان داده شد.