هر پرنده تنها دو چشم برای یافتن غذا و آگاهی از بروز خطر دارد اما با پیوستن به یک دسته از پرنده ها هر پرنده ای می تواند او را به سمت غذایی راهنمایی یا از وجود خطری آگاه کند.