يكي از مصائب زندگي شهري شنيدن صداهاي نا هنجار و آزار دهنده است كه به سختي ميتوان از آن دوري كرد . راههاي گوناگوني براي جلوگيري از ايجاد و پخش صداهاي ناهنجار و يا كاهش آسيب رساني آن مطرح است كه يكي از راههاي كم هزينه و اثربخش، گسترش فضاي سبز بويژه كاشت درختان است.


آنطور كه پژوهشها نشان داده اند آلودگي صوتي شهرهاباعث ايجادآسيبهاي جسمي و رواني در انسان ميشود كه مشتملند بر:
بيخوابيها
پاره شدن عروق
سرگيجه
سردرد
کم حوصلگي
بي نظمي درسوخت وسازبدن
اختلالات گوارشي وقلبي
سردرد
افزايش فشارخون
پاره شدن افکار
کم حوصلگي
كم تحمل شدن
از دست دادن تعادل

گياهان با چند روشباعث كاهش يا از بين رفتن آلودگيهاي صوتي ميشوند:

  • برگهاوشاخه هاي درختان صداهاي ناهنجار را جذبميكنند.
  • لرزش برگهاوشاخه ها باعث شکست امواج صوتي و تغييرجهت آنها ميشود.
  • تنۀدرخت و شاخه هاي سنگين باعث انحراف صدا مي شوند
  • گياهان علفي باعث کاهش شدت صوت شوند.براي مثال
وجودپوشش گياهي با عرض 30 متر ميتواند صداي يك موتور سيكلت را به اندازه ي صداي جارو برقي كاهش دهدو به گوش ما برساند
در شكل زير تاثيرتراکم وگستردگي درختکاري دركاهش صدا نشان داده شده.
كاهش آلودگي صوتي نياز به برنامه ريزي در سطح كلان دارد . اما در غياب چنين برنامه ريزيهايي، نگهداري و گسترش پوشش گياهي تا حد زيادي توسط خود مردم هم قابل اجراست.