یک مطالعه که به تازگی انجام شده است، نشان می دهد که راز و نیاز با خدا به کنترل احساسات و رفتار انسان کمک می کند.
دیلی میل، نتایج این مطالعه نشان می دهد که انسانهایی که در مقابله با تنش های زیاد زندگی به راز و نیاز با خدا می پردازند توانایی آنها در کنترل احساسات و رفتارهایشان در مقایسه با افراد دیگر بیشتر است.

این مطالعه توسط روانشناسان آلمانی در دانشگاه ˈسارلند و مانهیمˈ انجام شده است.

این محققان که یافته های مطالعه خود را در نشریه اینترنتی Experimental Social Psychology منتشر کردند، نوشتند: یک دوره کوتاه دعا و راز و نیاز با خدا از کاهش اعتماد به نفس انسان پیشگیری می کند.

همچنین بر اساس نتیجه این مطالعه، راز و نیاز با خدا با کاهش سطح خیانت در زناشویی و مصرف الکل نیز ارتباط دارد.

در این مطالعه محققان آلمانی 70 نفر را مورد بررسی قرار دادند.

افراد مورد مطالعه به دو دسته تقسیم شدند و هر کدام در اتاقی جداگانه قرار گرفتند و به آنها گفته شد که به مدت پنج دقیقه به راز و نیاز با خدا بپردازند و یا آزادانه به چیز دیگری فکر کنند.

سپس محققان، به افراد مورد مطالعه یک کلیپ خنده دار نشان دادند و به نیمی از افراد گفته شد که واکنش عادی داشته باشند و از نیم دیگر خواسته شد تا احساسات خود را سرکوب و واکنش های صورت خود را کنترل کنند.

نتیجه این مطالعه نشان داد که افرادی که به راز و نیاز با خدا پرداختند به خوبی توانستند احساسات خود را کنترل کنند که این موضوع در مورد افراد دیگر صدق نمی کرد.