طول 2950 mm از نرده طبقه اول تا دوم برش لیزر فولاد خورده و جلاکاری شده، سپس طی یک فرآیند شیمیایی جرم زدایی روی آن صورت گرفته است.