فرشته ماهي راك بيوتي
خانواده:پوماكانتيده هاpomacanthidae


رنگ بدن فرشته ماهي راك بيوتي در دوران جواني بيشتر از بخش زرد رنگ تشكل شده است و خال هاي سياه رنگ
بزرگي بر روي بدن آن مشاهده مي شود كه با بزرگتر شدن اين ماهي اين خالها درشتر شده و در نهايت قسمت اعظمي از بدن ماهي را مي پوشاند.
نگهداري از ماهي مانند فرشته ماهي سلطنتي در مخزن بسيار سخت است چرا كه نياز به اسفنج دريايي براي تغزيه و زنده ماندن دارد.
غذاي اين ماهي مي بايست شامل تركيبات گياهي و خرده هاي گوشت باشد.
سطح نگهداري اين ماهي سخت با رفتاري آرام كه در مخزن به 15 سانت هم مي سد.خواستگاه اين ماهي نيز آقيانوس هند و آرام است.