نام علمي : Danio choprai

نام معمولي : دانيو تابان
Glowlight Danio
خانواده : Cyprinidae
منشاء ( زادگاه ) : ميانمار
ph ( اسيديته آب ) : 6 تا 7
سختي آب : 2 تا 15 dGH
دماي مطلوب : 22 تا 26 درجه سانتيگراد
تغذيه : همه چيز خوار
خلق و خو : بهتر است در گروه 6 تايي يا بيشتر نگهداري شود .
اندازه بالغين : 3 سانتيمتر
منطقه جاگيري ( زيستي ) در تانك : در تمام قسمتها ميگردد ولي بيشتر قسمت ميان آكواريوم را ترجيح ميدهد .
تشخيص جنسيت : نر ها پر رنگ تر و كمي كوچكترند . تمايز جنسي بجز در موارد توليد مثلي كمي مشكل است .
توليد مثل : زياد سخت نيست
منبع : رازبقا