نام علمي : د ر انتظار
نام معمولي : دانيو هكري Hikari Danio
Hikari Yellow Danio ، Hikari Blue Danio
Danio hikari, Danio sp hikari blue Danio sp hikari yellow

خانواده : Cyprinidae
ph ( اسيديته آب ) : 6 تا 7.5 ( حد بالا 8 )
سختي آب : 2 تا 18 dGH
دماي مطلوب : 20 تا 26 درجه سانتيگراد
تغذيه : همه چيز خوار
خلق و خو : صلح طلب ، در غالب تانكهاي اجتماعي ميتوان آنرا نگهداشت .بهتر است در گروه بيش از 5 عدد نگهداري شود
اندازه بالغين : 7 سانتيمتر
منطقه جاگيري ( زيستي ) در تانك : بيشتر در قسمت مياني آكواريوم ديده ميشود
تشخيص جنسيت : نرها بطور واضح زرد رنگ و ماده ها آبي براق هستند.
توليد مثل : مشكل نيست
زادگاه ( منشاء ) : آسيا
طول عمر : 2 تا 3 سال
سختي نگهداري : متوسط
منبع : رازبقا