پوليپتروس بيچير - بيچير نيل Polypterus bichir / Nile Bichirنام علمي : Polypterus bichir bichir
Polypterus bichir
نام معمولي :بيچير نيل
Nile Bichir
خانواده : Polypteridae - Bichirs
منشاء : رود نيل ، درياچه رودلف ، رود اومو و درياچه چاد
اسيديته آب : خنثي . حدود 6 تا 8
سختي آب : 5 تا 25 dh
دماي مطلوب : 22 تا 28 درجه سانتيگراد
تغذيه :گوشتخوار
اندازه تانك : 650 ليتر
خلق و خو : با ماهياني كه در اندازه اي نباشند كه در دهانشان جاي بگيرند سازگارند.
اندازه بالغين : 68 تا 72 سانتيمتر . تا 120 سانتيمتر گزارش شده است.
منطقه جاگيري ( زيستي ) در تانك : بيشتر در كف
تشخيص جنسيت : ماهي نر داراي باله مقعدي كلفت تري نسبت به ماده است .
توليد مثل : گزارش نشده است

منبع : رازبقا