بيچير گينه اي Polypterus ansorgii / Guinean bichirنام علمي : Polypterus ansorgii
نام معمولي : بيچير گينه اي
Guinean bichirخانواده : Polypteridae (Bichirs)
منشاء : غرب آفريقا ، رود كوربال در گينه بيسائو تا رود ogun در نيجريه
اسيديته آب : 6 تا 8 . حدود خنثي مطلوب است .
سختي آب : 5 تا 19 dh
دماي مطلوب : 22 تا 28 درجه سانتيگراد
تغذيه :گوشتخوار
اندازه تانك : 200 ليتر
خلق و خو : منزوي ، با ماهيان هم اندازه خود صلح جوست و با هم نوع خود در صورتي كه فضاي كافي نداشته باشند درگير ميشود.
اندازه بالغين : معمولا تا 28 سانتيمتر. حداكثر اندازه گزارش شده 50 سانتيمتر
منطقه جاگيري ( زيستي ) در تانك : تمام مناطق
توليد مثل : در اسارت گزارش نشده است.

منبع : رازبقا