نام علمي :Puntius everetti
نام معمولي ( عمومي ) : بارب دلقك clown barb , Everett's barb
خانواده : سيپرينيده Cyprinidae (Minnows or carps)
منشاء ( زادگاه ) : جنوب آسيا . نهرها و رودخانه هاي بورنئو ، مالزي ، سنگاپور و سوماترا
حداكثر اندازه بالغين : 15 سانتيمتر
ph ( اسيديته آب ) : 6 تا 6.5 ( 6.2 تا 6.8 )

سختي آب : 10 (7 تا 17 )dh
حرارت مطلوب : 24 تا 28 درجه سانتيگراد( دامنه بالا 30 )
تغذيه : همه چيز خوار ، كرم ، سخت پوستان آبي ، حشرات و مواد گياهي
خلق و خو ( سازگاري ) : صلح طلب .
منطقه جاگيري در تانك ( آكواريوم ) : سطح مياني
توليد مثل : تخم گذار
سطح مراقبت ( نگهداري ) : آسان
ماهيان سازگار : نياز به تانكي بزرگ داشته و نبايد با ماهيان كوچك نگهداري شود.
تعيين جنسيت : به درستي مشخص نيست


منبع : رازبقا