نام: بارب باله قرمز آفريقايي / Redfin African Barb
نام علمي:Distichodus affinis
خانواده:Citharinidae
سطح نگهداري:آسان
خلق و خو: آرام
دما: 23 تا 28 درجه سانتي گراد
اسيديته آب: 6.5 تا 7.5
سختي آب: 4 تا 12
رژيم غذايي: همه چيز خوار
زادگاه اصلي:آفريقا


توضيحات تكميلي:

اين ماهي،ماهي آرامي است و سايز بزرگ اون براي تانك هايي با جمعيت ماهيان آفريقايي توصيه ميشود.براي تغذيه اين ماهي بهتر است از جلبك spirulina استفاده نماييد.گزارش شده كه اين بارب به كرم خوني و دافني ها هم علاقه نشان داده است.
منبع : رازبقا