درنده ترين ماهيهاي دريائي
ماهي آبي Bluefish آبهاي گرم اقيانوس اطلس را چرخ گوشت زنده مينامند. در سواحل دور اقيانوس اطلس ودر مجاورت ايالات متحده آمريكا بيش از يك ميليارد از اين ماهي زندگي ميكند. هر يك از اين ماهيها روزانه 10 عدد ماهي ميخوردند كه در مجموع اين ماهيها روزانه رويهم 10 ميليارد از انواع ماهيهاي ديگر را ميخورند. هر ماهي بيش از آنچه كه ميخورد ماهيهاي ديگر را ميكشد. گاهي گله هاي آنها ممكن است به گله هاي ماهي هرينگ (شگ ماهيها) حمله كرده واز آنها فقط تكه هاي كوچكي برجاي بگذارند.ماهيهاي بزرگتر كه نميتوانند بوسيله ماهي آبي بلعيده شوند به دو تكه تقسيم شده واكثراً يك تكه آنها در آب شناور ميگردد.
در هر سال اين ماهيها احتمالاً دو هزار ميليارد از ماهيهاي ديگر را از بين ميبرند. وزن آنها معمولاً بين 1 تا 2 كيلوگرم بوده ولي گاهي تا 14 كيلوگرم ممكن است برسد. طول اكثر آنها حدود 60 سانتيمتر است.
عميق ترين قسمت دريا كه در آنجا بوسيله تورماهي صيد شده است
درسال 1951 در جنوب جاوه ودر گودال دريائي سوندا ماهي از عمق 7129 متري صيد وبساحل آورده شد.
عميق ترين نقطه ايكه ماهيان زندگي ميكنند
در گودال دريائي پورتوريكو واقع در درياي كارائيب ، ماهيهائي شناخته شده اند كه در عمق 7965 متري زندگي ميكنند.
پوست كلفت ترين ماهيها
نهنگ كوسه بزرگ ممكن است داراي پوستي به ضخامت 10 سانتيمتر يا بيشتر باشد.
بزرگترين ماهي كه با قلاب گرفته شده
بزرگترين ماهي كه تاكنون با قلاب صيد شده است يك كوسه ماهي سفيد به وزن 1208 كيلوگرم بوده است.
درنده ترين ماهيهاي آب شيرين
ماهي پيراناي آمريكاي جنوبي داراي دندانهاي قيچي مانند است واكثراً گله هاي آنها ميتوانند در مدت دقيقه از يك گاو بزرگ فقط يك اسكلت برجاي گذارند.
سنگين ترين ماهي شناخته شده
بزرگترين ماهي كه تاكنون صيد شده است يك نهنگ كوسه بوزن 40823 كيلوگرم وطول 18 متر بوده است.
دهان گنده ترین :
ماهي سوف اعماق بعنوان بزرگترين قورت دهنده شناخته شده است. آرواره هاي بزرگ ، اين ماهي را قادر ميسازد كه طعمه اي تا 2 برابر اندازه خود را ببلعد . دندان هاي تيز وبطرف داخل برگشته اين ماهي اجازه فرار به هيچ طعمه اي را كه به سختي ، آن هم در آن تاريكي مطلق به دست آورده است نميدهد. معده آن هم بگونه اي است كه براحتي ميتواند يك شام مفصل و بزرگ را در خود جاي دهد.
بزرگترين ميگوي جهان:
بزرگترين ميگوي جهان ، احتمالاً گونه ميگوي غول آساي Macrobrachium carcinus است كه در رودخانه كلرادو در تگزاس آمريكا زندگي مي كند وطول آن تا 65 سانتيمتر ووزن آن تا 1350 گرم گزارش شده است.
تعداد تخم در ماهيهاي تخمگذار
ماهي آزاد 9 كيلوگرمي تا 14000 عدد تخم ميگذارد. يعني بازاء هر كيلوگرم وزن بدن حدود 1500 عدد يا بيشتر تخم توليد ميكند. تعداد تخم در برخي ديگر از ماهيها بشرح زير است :
ماهي هاداك 250000 عدد
ماهي په ليس 500000 عدد
ماهي سل 570000 عدد
كفشك ماهي 1000000 عدد
ماهي كپور معمولي تا 2500000 عدد
ماهي هاليبوت 2750000 عدد
ماهي كاد 6650000عدد
ماهي توربوت9000000 عدد
گورامي:
ماهي گورامي بوسنده بومي آسياي جنوب شرقي است كه از ماهيهاي معروف آكواريومي بحساب مي آيد. وقتيكه ماهيها دهانها را به هم نزديك مي كنند بنظر مي رسد كه همديگر را مي بوسند در صورتيكه اين كار نوعي دعوا بحساب مي آيد.
جنگجوي سيامي :
ماهي جنگجوي سيامي براي حفاظت قلمرو خود با يكديگر جنگ ميكنند. در تايلند اين ماهيها را هم براي نگهداري در آكواريم وهم براي مسابقات جنگ ماهي پرورش ميدهند. در بيشتر جاها بخصوص در تايلند مردم روي ماهيهاي جنگنده شرط بندي ميكنند. اين ماهيها بسيار زيبا هستند ولي بهتر است آنها را بطور مجزا نگهداري كرد.
شمشير تيز
يك شمشير ماهي شناخته شده است كه شمشير آن از داخل يك ورقه مسي و102ميليمتر تخته و30 سانتيمتر چوب بلوط و3/6 سانتيمتر بلوط سخت عبور كرده است. يعني در واقع شمشير آن از حدود 47 سانتيمتر چوب وفلز عبور كرده است.
بزرگترين ماهي دريائی
بزرگترين ماهي دريائي كوسه نهنگ است كه طول آن تا 15 متر يا بيشتر ميرسد. كوسه ماهي سفيد بزرگ ممكن است تا 12 متر يا بيشتر برسد.
بزرگترين كوسه آدمخوار
بزرگترين كوسه آدمخوار، كوسه ماهي سفيد بزرگ است كه طول آن ممكن است تا 12 متر برسد.
بزرگترين ماهي رودخانه اي
ماهي آراپاي ما Arapaima كه در مناطق استوائي آمريكاي جنوبي يافت ميشود تا 2 متروبوزن 111كيلوگرم ميرسد. گفته ميشود كه اين ماهي تا 5/4 متر ميرسد.
كوچكترين ماهي
كوچكترين ماهي دنيا نوعي گاو ماهي بنام لوزون Luzon است كه در فيليپين زندگي ميكند وطول آن تا 12 ميلي متر ميرسد.
پرعمرترين ماهيها
فيل ماهي يا بلوگاي درياي خزر تا 120 سال عمر ميكند ووزن آن از يك تن تجاوز ميكند. ماهي آبنوس تا 5 سال، ماهي كاد تا 20 سال يا بيشتر ونوعي كفشك ماهي بنام په ليس Plaice شصت سال يا بيشتر عمر ميكند.
كم عمرترين ماهيها
در رودخانه هاي آفريقا وآمريكاي جنوبي 26 نوع ماهي زندگي ميكنند كه عمر آنها به يكسال نميرسد. اين ماهيها در پايان فصل بارندگي وهنگام خشك شدن رودخانه ها ميميرند. قبل از مردن تخمهائي ميگذارند كه تحمل خشكي را دارند. اين تخمها ، هنگام شروع بارندگي به نوزاد تبديل ميگردند. بنابراين سن اين ماهيها حتي از يكسال هم كمتر است.
سريعترين ماهيها
ماهي ملوان كه قدرت شناي آن حدود 110 كيلومتر در ساعت است سريعترين ماهيهاي شناخته شده ميباشد.
حداكثر ارتفاع پرش ماهي از آب
مارماهي تارپون ميتواند تا ارتفاع 5 متر ودر قوسي بطول 9 متر از آب بيرون بجهد.
بارش ِماهي
بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت كه اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در مناطق ديگر به زمين ميريزند.
در سال 1860 در بندر اسن Essen آلمان يك ماهي كپور 38 سانتيمتري در چنين وضعي پيدا شد. در شهر جلاپور هندوستان ماهي ديگري بوزن 7/2 كيلوگرم از آسمان به زمين افتاد.
ماهي هاي عجيب وقريب :
ـ طوطي ماهي رنگين كمان : طوطي ماهي رنگين كمان هنگام استراحت شبانه نوعي تار بنام لباس شب بدور خود مي بندد.
ـ ماهي تيرانداز ميتواند با پرتاب قطرات آب بسوي حشرات، آنها را بداخل آب انداخته وبخورد.
ـ باله هاي عقرب ماهي ، داراي شعاعهاي باله بلند وجدا از يكديگرست كه بعضي از آنها سمي مي باشند.
ـ ماهي دمنده مثل جوجه تيغي مي تواند شكم خود را باد كرده وخارهاي روي بدنش را بصورت گسترده نگهدارد تا دشمنان نتوانند آن را ببلعند.
ـ ماهي ديسكاس داراي بدن پهن است ولي بدن آن پهلو به پهلو پهن و فشرده مي باشد

نوزادان اين ماهي بطريق غير عادي از مخاط روي بدن والدين تغذيه ميكنند.
منبع:اکواپرشیا