غذای انتخابی برا ی مصرف باید دارای خصوصیاتی از جمله موارد زیر باشد :- متناسب با عادات غذا خوری ماهیان باشد(گوشتخواری ، گیاهخواری، همه چیز خواری ،پالایندگی)- متناسب با مرحله زندگی حیوان باشد (لاروی ،نوزادی،در حال رشد،در حال تولید(اسپرم و تخمک ) و بالغ)- متناسب با اندازه ماهی باشد (شکل و اندازه)- متناسب با سطح تغذیه ماهی باشد.(تغذیه از سطح،لایه های میانی آب ،بستر یا زیر ستر)- متناسب با شرایط فیزیکو شیمیایی آب باشد (دما ، اسیدیته، شوری ،سختی و ...)- در دسترس بوده و قیمت مناسبی داشته باشد.- نیازمندیهای غذایی ماهی را برآورده سازد- با سیستم گوارشی ماهی سازگار باشد.یک غذای خوب باید ضمن دارا بودن شرایط فوق ،باید دارای ترکیب مواد موثر تغذیه ای به مقادیر کافی و متناسب از هریک باشد.ضمنا باید افزودنیهای مجاز که سبب بهبود رشد یا کیفیت بدن(رنگ و شادابی ...) میشود را دارا بوده و در شرایط بهینه تولید ،تهیه شده باشد و برای ماهی خوشخوراک باشد.چنین غذایی علاوه برا ینکه بهتر بلعیده و هضم میشود،موجب رشد و تولید بهتر شده و تخلیه فضولات آن به محیط نیز کمتر خواهد بود.از طرف دیگر غذای با کیفیت پایین سبب بروز مشکلات متعدد در خصوصیات آب (ایجاد گازهای سمی ، افزایش مصرف اکسیژن و ...) شده و یا زمینه بروز بیماریها را ایجاد کرده و به هدف نهایی نگهداری و پرورش ماهی لطمه وارد میسازد.از اینرو شناخت ترکیبات موجود در غذا و خصوصیات فیزیک و تولیدی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.