محصول AquaSafe With BioExtract
محصول جديد
AquaSafe With BioExtract (قبلا تنهاAquaSafeتوليدميشد ) فرمول جديدي است كه با داشتنموادي متشكل از گياهان و جلبكهاي دريايي (Natural BioPolymers) باعث توسعه ، تقويت و ازدياد فعاليت باكتريهاي مفيد در آب و ***** شدهو نتيجه آن داشتن آب سالمتر و تميزتر ميباشد .اين محصول آب تازه را جهت آبزيان به آبي سالم و بي ضررتبديل مينمايد . علاوه بر موارد فوق بطور خلاصه تاثيرات اين محصول عبارتست از :-در عرض چند ثانيه موادي مانند كلر ، تركيباتازت و كلر و فلزات سنگين موجود در آب تازه كه براي آبزيان مضر است را خنثي ميكند . -در آب بر روي بدن ماهيها پوششي ايجاد ميكندكه باعث تسريع در بهبود زخمها و خراشهاي روي بدن آنها ميگردد و از آبشش ها و بخشهايظريف بدن آبزيان محافظت كرده ونتيجتا آنها را از ابتلا به عفونتها مصون ميدارد .-اين محصول با داشتن ويتامين B1باعث کاهش استرس آبزيان ميگردد .-اين محصول در آكواريومهاي آب شيرين و شور قابل استفاده است .-اين محصول در اندازه هاي 30 ، 100، 250 و 500ميلي ليتري توليد شده است . البته بنده هنوز بسته 30 ميلي ليتري آنرا نديده ام .-مقدار استفاده از اين محصول به ازاي هر 10ليتر آب 5 ميلي ليتر ميباشد .از اين محصولدر زمان راه اندازي آكواريوم جديد و همچنين در تعويضهاي هفتگي آب استفاده ميگردد .-------------------------------------------محصول Easy Balanceااين محصول بطور كلي براي كساني كه فرصت تعويض هفتگي بخشي از آب آكواريومرا ندارند توصيه گرديده است . اين فرآورده با كمك به باكتريهايي كه چرخه نيتروژن راكامل ميكنند به پايداري محيط آكواريوم كمك بسزايي مينمايد . اين محصول باقرار گرفتندر روي شنهاي كف آكواريوم باعث تبديل نيترات به گاز نيتروژن ميگردند . لذا باعثميگردد كه آبزيان سالم مانده و كار صاحبان آكواريوم درمورد تعويض هاي هفتگي آب سهلتر گردد . اين محصول بطور هفتگي به آب آكواريوم ميبايست اضافه گردد و به اين ترتيبتا 6 ماه نياز به هيچگونه تعويضي در آب آكواريوم نيست .ديگر اثرات اين محصول عبارتند از :جبرانKHاز دست رفتهآب آکواريوم ،پايداريPHآب آکواريوم ،کاهش نيترات آب آكواريوم كه ازمهمترين خصوصيات اين محصول ميباشد ، توليدCo2، کاهش فسفات ، کمک به رشدگياهان داخلآكواريوم ، جبران ويتامينBدر آبآکواريوم .ذكر نكات ذيلضروري به نظر ميرسد :اين محصول بايد در آكواريومي كهسيكل نيتروژن در آن برقرار شده است استفاده گردد . همچنين ميبايد در آكواريوماكسيژن دهي به مقدار كافي باشد ، بنابراين استفاده از سنگ هوا در بكار گيري اينمحصول توصيه شده است . هر 6 ماه بايد 50 تا 75 درصد ازآب آكواريوم تعويض گردد و تا 6 ماه نيازي به هيچگونه تعويض آبي نيست .طريقه استفاده :مقدار 5/2 ميلي ليتر جهت هر 10 ليتر آب بايد بصورت هفتگي به آكواريوماضافه گردد .اين محصول در بسته هاي 100 ، 250 و 500 ميلي ليتري توليد شده است . -------------------------محصولي ديگر از كمپاني تترا با نام كريستال واتر با ريختن اين ماده در مخزن بعد از تقريبا 12 ساعت شاهد يك آب بسيار شفاف خواهيد بودو لذت خواهيد برد .توصيه شده كه هنگام تعويض آب ويا موقعي كه آب تيره شده استاستفاده شود .

تجربه من در استفاده از اون با چيزي كه توليد كنندگانش ادعاكرده بود متفاوته من بعد از ريختن در مخزن اصلي و گذشتن مدت زمان گفته شده شاهد آبيتميز تر از قبل بودم اما كريستالي خير .

قيمت 250 ميلي آن حدود 8000 تومان است .-------------------------TETRA SAFESTART


اين محصول حاوي باكتري هايزنده اي است كه سيكل ازت را در آكواريوم با سرعت زيادي اجرا ميكند و همچنين باعث ازبين رفتن آمونياك و نيتريت (كه در سيكل ازت براي ماهيها بسيار خطرناك است) ميگردد .با استفاده از اين محصول ميتوان سريعا در آكواريوم ماهيها را وارد كرد . طريقه استفاده :پس از راه اندازي آكواريوم واطمينان از درست كار كردن دستگاه ها و وسايل آن و رسيدن آب آكواريوم به دماي موردنظر و مناسب ، به ازاي هر 6 ليتر آب آكواريوم 5 ميلي ليتر از اين محصول را درآكواريوم اضافه ميكنيم و در همان موقع ميتوان ماهيها را به آكواريوم واردكرد. اينمحصول در بسته هاي 50 و 100 ميلي ليتري در بازار موجود است .-------------------TETRA NITRATEMINUS


اين محصول با كاهش نيترات باعث سالم ماندن آب ، ماهيها و كاهش رشد جلبكها ميگرددو براي آبزيان كاملا بي ضرر ميباشد . مقدار استفاده از آن هفتگي و به مقدار 5/2 ميليگرم برايهر 10 ليتر آب ميباشد. ميتوان در صورت زياد بودن نيترات در آب تا 2 برابر اين مقداراستفاده كرد (5 ميلي ليتر براي هر 10 ليتر آب ) .اين محصول در بسته هاي 100 و 200 ميلي ليتري توليد شده است
--------------------------
محصول Tetra Water Clarifier


اين محصول باعث شفافيت آبهاي كدر سفيد رنگ(Cloudy Water)و مه آلود(Hazy Water )در عرض چند ساعت ميگردد . اين محصول فاقد فسفاتميباشد و تاثيري بر روي هيچيك از پارامترهاي آب از جملهPHندارد . براي ماهيها و گياهان كاملا بي خطر ميباشد . حتي در آبهاي باKHکمهم قابل استفاده است .اين محصول در بسته هاي 100 ، 250 و 500 ميلي ليتري موجود است----------------crystalwater
محصولي ديگر از كمپاني تترا با نام كريستال واترتوليد كنندگان ادعا مي كنند كه
با ريختن اين ماده در مخزن بعد از تقريبا 12 ساعت شاهد يك آب بسيار شفاف خواهيد بودو لذت خواهيد برد .

توصيه شده كه هنگام تعويض آب ويا موقعي كه آب تيره شده استاستفاده شود .