آب ، محلي امن براي حيات Water , a haven for lifeبدون آب وجود حيات در كره زمين امكان پذير نيست. خصوصا شكل خالص ان كه در زيست موجودات و ساختار بدن آنها نقش مهمي را ايفا ميكند .
شناخت خصوصيات و ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي اين ماده حياتي يعني آب برايمان لازم است زيرا اگر اغراق نباشد حضور و توسعه حيات به وجود و پراكنش اب و مواد موجود در ان وابسته است. موادي كه توسط ماهيها و گياهان ما در اكواريوم يا تانكها و مخازن تكثير و پرورش از آب جذب شده و سبب استمرار بقا و نيز فراهم اوردن امكان توليد مثل برايشان ميشود .
اگرچه آب به طور مشهود و دائمي حضور ي مستمر و موثر در حيات روزانه ما و ساير موجودات زنده اطرافمان دارد اما كمتر به آب به عنوان محيطي كه از حيات موجودات زنده پشتيباني و حمايت ميكند نگاه شده و از آن شناخت حاصل ميشود .

منبع :رزابقا