محلي كه آكواريوم در آن نصب ميشود به دلايل مختلفي داراي اهميت است .


براي مورد مصرفي كه در نظر گرفته شده بايد مناسب باشد :


گاه آكواريوم به عنوان يك جداكننده فضا به كار ميرود ، گاه به منظور بستري در كف يا فضايي در اطراف براي احساس نزديكي و بودن در طبيعت به كار ميرود ، گاه براي تكميل دكوراسيون يك محيط مورد نظر است وگاه براي مورد خاصي از پرورش و تحقيق مد نظر است و ....
هر يك از موارد فوق و موارد مشابه آن نيازمند توجه به شرايط و محدوديتهاي خاص خود است كه بايد در طراحي تركيب و نيز روش نصب آكواريوم و جانمايي درست آن در نظر گرفته شود.
براي نگهداري گونه مورد استفاده مطلوب باشد.

زماني كه قصد از راه اندازي يك آكواريوم ، نگهداري از گونه خاصي از موجود يا ماهي است ، بايد به شرايط و نيازمنديهاي خاص آن موجود در تركيب آكواريوم توجه شود .


مطوبيت زيستي محل نصب :

موفقيت در پرورش و نگهدار ماهي تا اندازه زيادي نيز به محلي كه آكواريوم در آن نصب ميشود دارد. اگر زياد نزديك پنجره و درب يا محلي كه كوران هوا وجود دارد باشد ، كنترل فاكتورهاي فيزيكي آب نظير سرما و گرما مشكل بوده و در سلامت و زيست ماهيان به طور مستقيم تاثير گذار خواهد بود.
اگر در معرض نور شديد آفتاب يا نور مصنوعي باشد ضمن اينكه سبب استرس ماهي شده ميتواند باعث رشد جلبكها و گياهان ميكروسكوپي در آب شده و تركيب آن را بهم زده و براي ماهي نامناسب سازد.
با تركيب كلي محل استقرار متناسب باشد.

اينكه آكواريوم به چه شكلي طراحي يا نصب ميشود تا اندازه زيادي به محلي كه قرار است در آن نصب شود بستگي دارد. قرار گرفتن در ديوار ، يا بين قفسه هاي كتاب يا بالاي صفحه آشپزخانه يا در محلي براي تكميل نماي داخلي يا خارجي يك محل ، خصوصيات و شرايط ويژه خود را طلب ميكند.


بنابر اين انتخاب نوع آكواريوم ، ابعاد آن ، ماهيان و ساير موجودات داخلش و تا اندازه زيادي تزئين و تركيب داخلي آن به محلي كه قرار است آكواريوم در آن نصب شود و جانمايي آكوارويم در محل استقرارش بستگي دارد.__________________
منبع : رازبقا