وقتي در اكواريومي تعداد ي ماهي و گياه نگه ميداريم ، به تدريج بقاياي گياهي و نيز فضولات ماهي ها و پس مانده هاي غذايي در آب اضافه شده و به آلودگي و كدورت آب مي انجامد.
يكي از راه هايي كه براي حفظ كيفيت آب انديشيده شده است طراحي ***** و نصب آن در آكواريوم است.
تصفيه كفي يا ***** زير شني از اولين و قديمي ترين سيستمهايي است كه براي بهبود شرايط زيستي در اكواريوم به كار رفته است.
***** يا تصفيه زير شني شامل يك صفحه جدا كننده در زير بستر شني آكواريوم و يك لوله جريان هوا و يك شيلنگ رابط به پمپ هوا براي دريافت جريان هوا برا ي كاركرد ***** است.

صفحه ***** كه ميتواند يك پارچه يا در قطعات به هم متصل شونده كوچك يا بزرگي باشد در زير بستر آكواريوم نصب ميشود و اجازه ميدهد كه آب از ميان بستر در سراسر سطح ***** عبور كرده و طي مكش ايجاد شده از جريان هوا ي ***** به محفظه زير ***** كشيده شود و از ان جا به لوله انتقال آب كشيده شده و جرياني مداوم از آب را از ميان بستر به زير ***** و خروج از لوله ***** سبب شود.

***** زير شني در واقع نقش يك ***** مكانيكي را در اكواريوم بازي ميكند به اين صورت كه با فراهم آوردن امكان عبور آب از ميان بستر آكواريوم سبب به دام افتادن ضايعات و پس مانده هاي غذايي و گياهي در لابلاي ذرات بستر شده و به صاف شده و تصفيه مكانيكي آب از اجسام و مواد معلق و رسوبي كمك ميكند.


شماي كاركرد ***** يا تصفيه زير شني undergravel filterworks

نقش دوم ***** كف در اين است كه ضمن عبور آب از بستر آكواريوم شرايط اكسيژن رساني را به فضاها و خلل و فرج بستر فراهم ساخته و زمينه استقرار كلني باكتريايي چرخه ات را در بستر اكواريوم مهيا ميسازد و با اين عمل بستري براي كلني هاي باكتريايي مفيد در اكواروم فراهم ميشود و در نتيجه در نقش دوم ميتوان گفت كه ***** كفي يا تصفيه زير شني به مانند يه ***** بيولوژيك در اكواريوم عمل ميكند.

***** كفي يا تصفيه زير شني از سوي ديگر ميتواند با جريان حبابي كه زمينه كاركردش را فراهم ميسازد به بهبود ظرفيت اكسيژن آب آكواريوم نيز كمك كند.