در اثر محلول شدن هوا در آب و نيز فعاليت حياتي گياهان ، آب اكواريوم از اكسيژن غني ميشود.


وقتي در اكواريوم تعدا زيادي ماهي يا نوزاد ماهي پرورش داده ميشود لازم است كه آب از اكسژن غني شود.


اين عمل با استفاده از پمپ و ايجاد جريان هوا و توليد حبابهاي ريز در آب حاصل ميشود.


پمپ هوا air pumpحبابهاي ريز در آب حركت كرده و با حركت لايه هاي آب سبب ميشوند تا لايه هاي سطحي آب كه اكسيژن بيشتري دارد با لايه هاي زير مخلوط شده و تركيب اكسيژني در لايه هاي آب همنواخت شود.


در ضمن آب گرم لايه هاي فوقاني با آب سرد لايه هاي تحتاني اكواريوم اختلاط يافته و همدمايي لايه هاي آبي صورت ميگيرد.


گردش هوا در اكواريوم سبب ايجاد گردش آب در ان شده كه براي بعضي از انواع ماهيها وجود گردش آب لازم است نظير ماهي گاستروپلسيده gasteropelecidae و نيز براي پرورش نوزادان ماهي گروه هاي ديگر نظير ماهي شيشه اي خاردار .


ماهي از خانواده gasteropelecidaeدستگاهي كه جريان هوا را در اكواريوم ايجا ميكند شامل چهار جز اساسي است.فشاري يا پمپ هوا


گرد پاش يا همان سنگ هوا


تنظيم كننده جريان هوا


لوله هاي ارتباطي
تنظيم كننده جريان هوا
گردپاش يا سنگ هوا داراي خلل و فرج بسيار است كه هواي جاري را به صورت حبابهاي بسيار ريز در مي اورد.


هر قدر حبابها كوچكتر باشند ميدان وسيعتري از آب را اشغال كرده و به همان نسبت تهويه بهتري صورت ميگيرد.


در گذشته گردپاش را از شاخه هاي خشك انواع گياهان تهيه ميكردند .
در فشاريها يا پمپهايي كه قدرت بيشتري داشتند گردپاش را از ساقه درخت گيلاس وحشي ، درخت توس و غبيرا تهيه ميكردند.


اگر قدرت فشاري يا پمپ هوا متوسط بود از سافه مو و اگر قدرت ان ضعيف بود از ني خشك يا مغز گياهان بوته زار استفاده ميشد.


شاخه هاي نامبرده را در لوله هاي لاستيكي قرار داده و به طور مورب ميبريدند.و هنگامي كه گرد پاش كثيف ميشد انرا خشك كرده و دوباره مورداستفاده قرار ميدادند.


بعدا فهميدند كه بهترين گردپاش از شاخه گياه كروشينا croshina تهيه ميشود.چرا كه طبله نكرده و مسدود نميشود و ميتوان آنرا براي آب شيرين و آب شور نيز استفاده كرد.


انواع سنگ هواميتوان گرد پاش را از نمد يا فلز يا مواد پلاستيكي درست كرد.


همچنين ميتوان از صافيهاي نمره يك و دو و سه كه حباب هاي بسيار ريزي ميسازند استفاده كرد . در اين حال بايد قدرت فشاري زياد باشد.


ساده ترين روش ، استفاده از سنگ هاي ماسه اي خلل و فرج دار است . ماسه سنگ را به شكل مكعب بريده و با مته تا دو سوم طول انرا سوراخ ميكنندو لوله اي لاستيكي در ان فرو ميكنند.


جريان هوايي كه از پمپ هوا به لوله ها وارد ميشود توسط گيره هاي مخصوصي تنظيم ميشود.

بر گرفته از كتاب آكواريوم – ترجمه حسن فرپور