بروز آب تيره سبز در آكواريوم يا سبز شدن آب اكواريوم معمولا ناشي از شكوفايي جلبكي در محيط آكواريوم است .آب سبز براي ماهي ها مضر نيست اما چيز خوشايندي براي ما و لذت تماشا نيست .آب تيره سبز وقتي بروز ميكند كه مقدار نور تابيده شده به اكواريوم و نيز موادغذايي وارده به آكواريوم زياد باشد.نور شامل نور طبيعب و نيز نور ناشي از سيستم روشنايي در نظر گرفته شده براي آكواريوم است .آكواريوم با آب تيره سبز يا سبز شدن آب آكواريوم Green cloudy aquarium waterبهتر است اكواريومتان را از تابش مستقيم نور طبيعي به داخل آن محفوظ نگهداريد. تابش نور مستقيم نه تنها سبب بروز مشكل جلبكي و تشديد ان در اكواريوم ميشود بلكه سبب نوسانات دمايي در طول مدت در يافت نور نيز ميشود.براي رفع مشكل ظهور آب تيره سبز رنگ در آكواريوم ميتوانيد روزانه 25 درصد از آب آكواريوم را تعويض كرده و اجازه دهيد كه نور مستقيم طبيعي و نيز نور حاصل از لامپ هاي تانك خاموش شود يا به حداقل برسد .اين كاهش و محدوديت نوري براي مدت چند روز يا تا زمان يكه آب آكواريوم روشن شود بايد ادامه يابد .پس از تثبيت شرايط آكواريوم و رفع مشكل بروز تيرگي و آب سبز در آكواريوم ، بهتر است نوردهي آكواريومتان را در مدت كمتري تنظيم كنيد مثلا اگر 14 ساعت در روز به آكواريوم نور ميدهيد مقدار آن را به 10 تا 12 ساعت در روز برسانيد .منبع:رازبقا