اکوسیستم یا چرخه حیات قانون طلایی زیست در کره زمین است و هر جا که عمدا یا سهوا به قسمتی از آن صدمه وارد شده یا دخل و تصرفی صورت بگیرد این چرخه دچار اختلال شده ،و لی پس از مدتی خود را بازسازی کرده و با تغییراتی دوباره شکل میگیرد.(ساختار جدید نمیتواندهمواره مطلوب ما باشد).اینکه این چرخه چیست شاید مطلب به درازا بکشد ولی بطور خلاصه و در حد توانم عرض کنم که عبارتست از تولد،زندگی ،مرگ و ارتباط بین کلیه اجزا و تاثیر متقابل آنان بر یکدیگر.انچه به ما مربوط میشود ،اکوسیستم آبی است. منظور از اکوسیستم آبی رابطه کلیه موجودات و اجزاء تشکیل دهنده محیط آبی (جاندار و بیجان)بر یکدیگر و با یکدیگر است .بطوریکه از این ارتباط یک چرخه حیاتی که استمرار داشته بوجود بیاید.باز مطلب را به خودمان مربوط تر کنیم .منظور از اکوسیستم در آکواریوم ما ،ارتباط کلیه اجزاء موجود در محیط تانک ماست که سبب پایداری شرایط زیستی در آن میشوند.مثالی ساده شاید این باشد که ما یک تانک با ظرفیت آبگیری مشخص داریم و در آن یک یا چند گونه ماهی نگهداری میکنیم و در آن از وسایل تزئینی طبیعی و مصنوعی استفاده کرده و گیاهان آبزی در آن داریم و با نور طبیعی یا مصنوعی روشن میشود.وقتی از آن به عنوان یک اکوسیستم میتوانیم یاد کنیم که چرخه زیستی در ان شکل گرفته و به تعادل رسیده باشد به اینصورت که .گیاهان محیط آبی (گیاهان عالی مانند گیاهان تزئینی که ما در محیط وارد کرده ایم و یا گیاهان ساده تر که همان جلبکهایی هستند که بطور طبیعی در آب بوجود می آیند )قسمت پایه زنجیره غذایی را با استفاده از نور در تانک تشکیل دهند، در مرحله بعد ماهیان گیاهخوار از این منیع غذایی استفاده کرده و تولید فضولات کنند و فضولات تولیدی طی سیکل ازت به مواد قابل جذب برای گیاهان تبدیل شده و سبب پایداری حیات گیاهی و تولید مجددغذای گیاهی در تانک شوند و چرخه تولید و مصرف غذا به همین شکل استمرار یابد .از طرف دیگر گیاهان با جذب نور و مواد معدنی در محیط آبی ،ضمن اینکه تولید غذا میکنند به تولید اکسیژن در آب پرداخته و شرط حیات ماهیان را در آب فراهم سازند.و به همین ترتیب اجزای بسیار زیادی در این محیط وجود دارند که بر یکدیگر تاثیر گذاشته و از یکدیگر تاثیر میپذیرند و جمع این ارتباطات سبب پایداری حیات در تانک میشود.

خلاصه اینکه اگر یک تانک با حجم مناسب داشته باشیم و در ان گیاه طبیعی بکاریم و تعداد ماهی متناسب (از نظر گونه و تعداد) در آن رها کنیم ،در صورتی که اکوسیستم در این تانک به تعادل رسیده باشد دیگر نیازی به غذا دادن یا اکسیژن رسانی یا تعویض آب و.... نخواهد بود .این اکوسیستم است که همه این موارد را فراهم کرده و تنظیم میکند.