وجود خطا در خط انتقال باعث مختل شدن عملکرد شبکه شده وبا بر طرف کردن دقیق خطا یک بازیابی سریع انجام می شودواستفاده ازسیستم قدرت راممکن می سازد الگوریتم های محل یابی خطا به دو دسته تقسیم می شوند الف)بر اساس امواج سیار ب )محاسبه امپدانس خطا همچنین در حالت کلی سیستم ها به سه دسته تقسیم می شوند الف)سیستم انتقال تک مداره ب )سیستم انتقال موازی پ )سیستم انتقال چند مداره رایج ترین خطاهای خط عبارتند از خطای تکفاز به زمین خطای دو فاز به زمین خطای فاز به فاز خطای سه فاز دلایل زیادی برای وقوع خطاهای خط انتقال وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از اصابت رعد وبرق تلمبار شدن یخ و برف روی خطوط نا مساعد بودن عایق بندی سقوط درختان روی خطوط و... پس از آنکه روی خط انتقال خطایی اتفاق افتاد برای عملکرد مناسب سیستم قدرت ضروری است که در کمترین زمان ممکن محل خطا شناسایی شده وخطا بر طرف شود بنابراین محل یابی دقیق خطا یک نیاز مهم برای خطاهای دائمی است روش های محل یابی خطا به گونه های متفاوتی گسترش یافته اند که دقیق ترین نتایج از روش هایی به دست می آید که اطلاعات ولتاژ وجریان خطا را از هر دو طرف خط استفاده می کنند البته از نقطه نظر عملی برای تجهیزات استفاده از اطلاعات فقط یک ترمینال میسر است در این پروژه تلاش بر این است که روش های مختلف محل یابی خطا را برای رفع سریع آن ارائه کنیم در بعضی روش ها تلاش بر این است که با تغییر تعدادی المان ها مانند مقاومت خطا وامپدانس منبع و دیستانس خطا تاثیر آن رابر تغییر محل خطا مشاهده کنیم که در هر بخش به تفصیل توضیح داده خواهد شد در تعدادی از روش ها هم با استفاده از توالی های مثبت ومنفی وصفروkvl زدن در آن ها معادلاتی به دست می آید که می توان با ساده سازی آن ها به معادله ای بر حسب محل خطا دست یافت با حل این معادله به روش نیوتن رافسون می توان محل خطا را به دست آورد الگوریتم های محل یابی خطای ارائه شده در این پروژه بر اساس اطلاعات خطوط فقط یک پایانه ای خط انتقال توضیح داده می شود