مهندس صفایی عضو هیات مدیره شرکت گواه در این باره گفت پس از انجام ممیزیهای متعدد شرکت گواه موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت آموزش iso 10015 شد
وی هدف از استقرار این استاندارد را در شرکت گواه ارائه راهنماییهای لازم جهت شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی ، طراحی و برنامه ریزی آموزشی ، سیستم آموزش کارکنان و از همه مهمتر ارتقاء دانش فنی پرسنل شبکه نمایندگیهای شرکت گواه دانست که در نهایت منجر به رضایت مشریان نهایی می گردد.
صفایی در این خصوص تصریح کرد : در ارزیابیهای سازمان بازرسی کیفیت استاندارد ایران isqi بر روی موضوع آموزش در سازمانها و شرکتها تاکید بسیاری می شود بطوریکه مقوله آموزش امتیاز ویژه ای را در رتبه بندی شرکتهای فعال در خدمات پس از فروش به خود اختصاص می دهد .
مهندس صفایی در پایان خاطرنشان کرد شرکت گواه با بهینه کردن فرایندهای خود و استقرار استانداردهای iso 9001 ، iso 10002 ، iso 14001 و iso 50001 توانست در طی سه سال از رتبه نهم در خدمات پس از فروش به رتبه سوم دست پیدا کند.