- دماي مناسب آب جهت پرورش 15 تا 27 درجه سانتي گراد مي باشد ، بديهي است كه در دماي زير 6 درجه سانتي گراد تغذيه متوقف و رشد بطئي مي گردد و بهترين دماي رشد براي اين گونه 21-19 درجه سانتي گراد مي باشد .
2 - ميزان شوري مناسب آب جهت پرورش بين 10-4 گرم در ليتر آب است ليكن در شوري هاي حدود 18 گرم نيز پرورش انجام شده است
3 - ميزان اكسيژن محلول مناسب 8-6 ميلي گرم در ليتر آب ، دي اكسيد كربن به ميزان كمتر از 10 ميليگرم در ليتر آب استخر و ph آب بين 7 تا 5/8 مي باشد .
4 - وجود آب به ميزان 30-50 ليتر در ثانيه ، در پرورش متراكم جهت توليد 10-5 تن ماهي در سال كافي مي باشد .
طول دوره پرورش :
طول دوره پرورش ماهيان خاوياري يك دوره يكساله مي باشند كه البته طول دوره بستگي به وزن اوليه بچه ماهي ، تغذيه و بهداشت استخر ها داشته كه در اين مدت يكسال ماهيان به وزن 3 كيلو گرم رسيده و آماده عرضه به بازار مي باشد