سلام
پسرم با تبلت مارشال me701 بازی می کرده و پسورد را عوض کرده و دیگر باز نمی شو د کمک کنید